Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Językoznawstwo 1161 produktów

KsiążkiJęzykoznawstwo

Językoznawstwo. Jest to nauka zajmująca się badaniem pochodzenia danych słów, wyrażeń, języków.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

   Zadaniem pracy jest opis budowy słowotwórczej rzeczowników we wsiach usytuowanych w strefie pogranicza gwarowego, dialektalnego, małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego. Przedmiotem opisu uczyniono takie rzeczowniki, które w badanych gwarach funkcjonują jako der...

  • Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

   Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz ? jako ważny przyczynek do o...

  • Problemy równowagi systemu językowego

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Wydawnictwo Naukowe UAM

   Pojęcie równowagi systemu językowego pojawiło się w językoznawstwie ogólnym wraz z powstaniem i rozwojem strukturalizmu funkcjonalnego. Pojęcie to odpowiada przyjętym przez tę szkołę żałożeniom traktującym język jako wewnętrznie zharmonizowany zbiór wzajemnie ...

  • Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS

   Prezentowane studium stanowi opis właściwości gramatycznych rzeczowników tradycyjnie nazywanych nieodmiennymi. Otwiera je charakterystyka zbioru nieodmiennych rzeczowników na tle ogółu rzeczowników niedefektywnych, podkreślająca zarazem wewnętrzne zróżnicowani...

  • Genologia onimiczna

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Poznańskie

   To książka z zakresu teorii i historii nazw własnych, poświęcona podstawom kreacji, istnienia i używania nazw , w której ujmowane są one jako odrębne struktury tekstowe, semiotyczne, a także neurosemiotyczne, rządzące się własnymi prawami tworzenia, funkcjonow...

  • Współdziałanie podsystemów w strukturze języka

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

   Praca opisuje cechy strukturalne różnych języków. Nie zawiera jednak analizy konkretnego języka ani nie odwołuje się do uniwersalizmu relacji gramatycznych wszystkich języków. Mówi o swoistym sposobie kodowania informacji gramatycznej, wypracowanej przez każdy...

  • Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS

   Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie diagnozy uczelni wyższych jako przestrzeni rozwoju człowieka zdolnego do samorealizacji, w tym do odniesienia sukcesu. Orientacja na sukces zawodowy studentów jest bez wątpienia zaniedbanym obszarem kszta...

  • Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Księgarnia Akademicka

   "Integrowanie kompetencji..." to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on bardziej przyjazny i użyte...

  • Językoznawstwo (4) 2010

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

    O pojęciu i granicach staropolszczyzny Mechanizm błędów translacyjnych w Biblii Królowej Zofii a spór o podstawę jej przekładu Leksykalne pole semantyczne - metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu ośw...

   • Ciało i duch w języku i kulturze

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Twierdzenie Protagorasa, iż "człowiek jest miarą wszechrzeczy" jest źródłem i inspiracją dla współczesnych humanistów, którzy wiele uwagi i wysiłków badawczych poświęcają takim m. in. zagadnieniom, jak antropocentryzm ludzkiego poznania i konceptualizacji świa...

   • Gwary dziś część 5

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

    Tom niniejszy jest realizacją zapowiedzi publikacji w serii GWARY DZIŚ monografii autorskich podejmujących aktualne problemy dialektologii polskiej. Jednocześnie jest to początek nowego bytu edytorskiego - od tego numeru bowiem GWARY DZIŚ są samodzielnym przed...

   • Na łamach prasy część 1 poziom zaawansowany C2

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • UNIVERSITAS

    Na łamach prasy część I to propozycja dla cudzoziemców i środowisk polonijnych,w której wykorzystano najnowsze rozwiązania glottodydaktyczne. Koncentruje się na umiejętności rozumienia tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu. Przed, w trakcie i po czytaniu ...

   • Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

     Dzięki podjętej problematyce monografia dobrze wpisuje się w najnowsze tendencje opisu gwar i ich relacji względem siebie, a także w stosunku do języka ogólnego. W dobie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz szybkiego zaniku gwar takie badania są potrzeb...

    • Humor w perspektywie kulturowo-językowej

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • UMCS

     Publikacja "Humor w perspektywie kulturowo-językowej" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary w...

    • Slawistyka u progu nowego wieku

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • Wydawnictwo Naukowe UAM

     Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki: prof. prof. Joannę Rapacką, Marię Dąbrowską-Partykę, Barbarę...

    • Metodologie językoznawstwa

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

      Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem...

     • Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

       Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środków czynności, mieszczącej nazwy narzędzi, substancji i materiałów pomocnych człowiekowi w wykonywaniu czynności, funkcjonujących w gwarach hi...

      • Żywe problemy historii języka

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

       Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się pot...

      • O języku i nie tylko Studia i szkice

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • LIBRON

       Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artyk...

      • Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UMK

       Książka podejmuje problem nieopisanego do tej pory w polskiej literaturze leksykologicznej w sposób systematyczny pola semantycznego języka polskiego. Wśród analizowanych pojęć znalazło się m.in. słyszenie, słuchanie, dźwięk, muzyka oraz głośność. Każdemu z ty...

      • Słowa Style Metody

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       SŁOWA - STYLE - METODY oddają istotę badań zróżnicowanych pod względem metodologicznym i tematycznym, wyznaczających kierunki rozwoju naukowego uczniów Pani Profesor Teresy Skubalanki. Są wyrazem hołdu dla Uczonej, której tak wielu zawdzięcza tak wiele. Ucznio...

      • Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

        We współczesnej dydaktyce językowej, zdominowanej przez podejście komunikacyjne, które przede wszystkim kładzie nacisk na opanowanie przez ucznia kompetencji sprawnego i skutecznego porozumiewania się, nabywanie wiedzy o języku i doskonalenie znajomości poszcz...

       • Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UNIVERSITAS

        Nowa skrócona wersja słownika opublikowanego w Wydawnictwie Universitas w 1997 roku, 144 wzory odmiany czasowników niedokonanych oraz dokonanych, indeks ponad 6000 czasowników, liczne informacje praktyczne z zakresu fleksji czasownika, czytelność układu oraz ł...

       • Językowe podstawy obrazu świata

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UMCS

        Szkice zebrane w tomie stanowią zapis kilkuletnich wysiłków poznawczych podejmowanych przez autora - często we współpracy z podobnie myślącymi Koleżankami i Kolegami - szukania własnej drogi na polu badawczym obejmującym szeroko rozumiane relacje języka i kult...

       • Język polski 3 Podręcznik Romantyzm

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Operon

        Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i...

       • Kultura w stanie przekładu

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

         Książka jest 91 tomem serii teoretycznoliterackiej ?Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej?. Publikacja podnosi problemy translatologii, uwikłanej w konteksty antropologiczne, semiotyczne i interkulturowe.

        • Kolokacja w przekładzie Słownik rosyjsko polski

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • UMCS

         Autorka opracowania dała się poznać jako autorka rozprawy "Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie" wydanej w Lublinie w roku 2009 przez Wydawnictwo UMCS. Nowa jej książka, nosząca tytuł "Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski", stanowi log...

        • W poszukiwaniu dominanty translatorskiej

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Książka próbuje odpowiedzieć na jedno z najbardziej aktualnych pytań nauki o przekładzie, a mianowicie na pytanie o dominantę translatorską czyli o to, co dla tłumacza jest najważniejsze, co z jego punktu widzenia trzeba odtworzyć w tłumaczeniu. Problem ten nu...

        • Po polsku 2 Literatura język komunikacja Podręcznik

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Wydawnictwo szkolne PWN

         Numer dopuszczenia: 151/2/2010 W podręczniku Po polsku do klasy 2 przez pryzmat wielu tekstów kultury autorki analizują takie zagadnienia, jak bunt i miłość oraz odpowiedzialność młodego człowieka za otaczający go świat. Uczą dostrzegać potrzeby i ucz...

        • Polish in 4 weeks

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Rea

         Kurs językowy dla osób rozpoczynających naukę. Zestaw składa się z podręcznika oraz płyty CD-audio z nagranymi tekstami dialogów. Doskonały do nauki w domu, w podróży, czy podczas jazdy samochodem. Kursy językowe adresowane do osób...

        • Dimensions and categories of Celticity studies in literature and cultureStudia Celto-Slavica 5

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

          This is the second part of he Proceedings of the Fourth International Colloquium of Societas Celto-Slavica held at the University of Łódź, Poland, between 13 and 15 Septemer 2009. Fifteen articles are prepared by the participants of the colloquium devoted to c...

         • Praktyczny słownik wyrazów obcych z przykładami

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

           - Hasła z różnych dziedzin wiedzy i aktywności ludzkiej, m.in. z literatury, sztuki, filozofii - Podstawowa terminologia z zakresu kultury chrześcijańskiej, judaistycznej, buddyjskiej, islamskiej - Wybrane pojęcia, maksymy i sentencje łacińskie, francuskie, ...

          • Polsko białoruskie związki kulturowe literackie i językowe

           dodaj opinię

           Kategoria: Językoznawstwo

           • UMCS

           Dzisiaj, gdy Białoruś funkcjonuje już jako państwo niezależne, na pierwszy plan wysuwa się problem ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a jej wschodnim sąsiadem. Coraz częściej w związku z tym zadajemy sobie pytanie, kim są Białorusini. Pytamy o i...