Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Językoznawstwo 1161 produktów

KsiążkiJęzykoznawstwo

Językoznawstwo. Jest to nauka zajmująca się badaniem pochodzenia danych słów, wyrażeń, języków.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

  • UMCS

  Prezentowane studium stanowi opis właściwości gramatycznych rzeczowników tradycyjnie nazywanych nieodmiennymi. Otwiera je charakterystyka zbioru nieodmiennych rzeczowników na tle ogółu rzeczowników niedefektywnych, podkreślająca zarazem wewnętrzne zróżnicowani...

 2. Metodologie językoznawstwa

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

   Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem...

  • Genologia onimiczna

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Poznańskie

   To książka z zakresu teorii i historii nazw własnych, poświęcona podstawom kreacji, istnienia i używania nazw , w której ujmowane są one jako odrębne struktury tekstowe, semiotyczne, a także neurosemiotyczne, rządzące się własnymi prawami tworzenia, funkcjonow...

  • Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

    Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środków czynności, mieszczącej nazwy narzędzi, substancji i materiałów pomocnych człowiekowi w wykonywaniu czynności, funkcjonujących w gwarach hi...

   • Żywe problemy historii języka

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

    Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się pot...

   • Współdziałanie podsystemów w strukturze języka

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

    Praca opisuje cechy strukturalne różnych języków. Nie zawiera jednak analizy konkretnego języka ani nie odwołuje się do uniwersalizmu relacji gramatycznych wszystkich języków. Mówi o swoistym sposobie kodowania informacji gramatycznej, wypracowanej przez każdy...

   • Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • UMCS

    Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie diagnozy uczelni wyższych jako przestrzeni rozwoju człowieka zdolnego do samorealizacji, w tym do odniesienia sukcesu. Orientacja na sukces zawodowy studentów jest bez wątpienia zaniedbanym obszarem kszta...

   • Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • Księgarnia Akademicka

    "Integrowanie kompetencji..." to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on bardziej przyjazny i użyte...

   • Problemy równowagi systemu językowego

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • Wydawnictwo Naukowe UAM

    Pojęcie równowagi systemu językowego pojawiło się w językoznawstwie ogólnym wraz z powstaniem i rozwojem strukturalizmu funkcjonalnego. Pojęcie to odpowiada przyjętym przez tę szkołę żałożeniom traktującym język jako wewnętrznie zharmonizowany zbiór wzajemnie ...

   • Ciało i duch w języku i kulturze

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Twierdzenie Protagorasa, iż "człowiek jest miarą wszechrzeczy" jest źródłem i inspiracją dla współczesnych humanistów, którzy wiele uwagi i wysiłków badawczych poświęcają takim m. in. zagadnieniom, jak antropocentryzm ludzkiego poznania i konceptualizacji świa...

   • Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

     Zadaniem pracy jest opis budowy słowotwórczej rzeczowników we wsiach usytuowanych w strefie pogranicza gwarowego, dialektalnego, małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego. Przedmiotem opisu uczyniono takie rzeczowniki, które w badanych gwarach funkcjonują jako der...

    • Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

     Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz ? jako ważny przyczynek do o...

    • Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

      Dzięki podjętej problematyce monografia dobrze wpisuje się w najnowsze tendencje opisu gwar i ich relacji względem siebie, a także w stosunku do języka ogólnego. W dobie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz szybkiego zaniku gwar takie badania są potrzeb...

     • Językoznawstwo (4) 2010

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

       O pojęciu i granicach staropolszczyzny Mechanizm błędów translacyjnych w Biblii Królowej Zofii a spór o podstawę jej przekładu Leksykalne pole semantyczne - metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu ośw...

      • Humor w perspektywie kulturowo-językowej

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       Publikacja "Humor w perspektywie kulturowo-językowej" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary w...

      • Slawistyka u progu nowego wieku

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki: prof. prof. Joannę Rapacką, Marię Dąbrowską-Partykę, Barbarę...

      • O języku i nie tylko Studia i szkice

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • LIBRON

       Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artyk...

      • Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UMK

       Książka podejmuje problem nieopisanego do tej pory w polskiej literaturze leksykologicznej w sposób systematyczny pola semantycznego języka polskiego. Wśród analizowanych pojęć znalazło się m.in. słyszenie, słuchanie, dźwięk, muzyka oraz głośność. Każdemu z ty...

      • Słowa Style Metody

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       SŁOWA - STYLE - METODY oddają istotę badań zróżnicowanych pod względem metodologicznym i tematycznym, wyznaczających kierunki rozwoju naukowego uczniów Pani Profesor Teresy Skubalanki. Są wyrazem hołdu dla Uczonej, której tak wielu zawdzięcza tak wiele. Ucznio...

      • Gwary dziś część 5

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

       Tom niniejszy jest realizacją zapowiedzi publikacji w serii GWARY DZIŚ monografii autorskich podejmujących aktualne problemy dialektologii polskiej. Jednocześnie jest to początek nowego bytu edytorskiego - od tego numeru bowiem GWARY DZIŚ są samodzielnym przed...

      • Na łamach prasy część 1 poziom zaawansowany C2

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UNIVERSITAS

       Na łamach prasy część I to propozycja dla cudzoziemców i środowisk polonijnych,w której wykorzystano najnowsze rozwiązania glottodydaktyczne. Koncentruje się na umiejętności rozumienia tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu. Przed, w trakcie i po czytaniu ...

      • Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Czy tłumaczenie może dorównać oryginałowi? Czy tłumaczyć może każdy, kto zna język obcy? Czy tłumaczenie musi być dosłowne? Czy tłumaczenie jest w ogóle możliwe?

      • Sztuka pisania 1-3 Podręcznik do języka polskiego

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Edukacyjne

       Nr dopuszczenia 133/1/2009. Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjum. Zawiera 72 zadania wraz z potrzebnymi do ich realizacji materiałami. Przygotowuje ucznia do redagowania m.in. następujących form wypowiedzi: esej, felieton, recenzja...

      • Język polski 3 Zeszyt ćwiczeń Człowiek w świecie uczuć

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Operon

       W ramach serii "Szkoła XXI" Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON proponuje zintegrowany zestaw dydaktyczny do nauki języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego,liceum profilowanego i technikum.

      • Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Tertium

       Interdyscyplinarne podejście do postrzegania i analizy zjawisk językowych oraz różnych nurtów i wątków w badaniach nad świadomością, przyswajaniem i użyciem języka w sytuacjach komunikacyjnych jest głównym celem książki. Odpowiadając na zainteresowania i potrz...

      • Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UNIVERSITAS

       Wobec zmian w glottodydaktyce, zwrócenia uwagi na sprawności językowe, a przede wszystkim na kształcenie kompetencji komunikacyjnej, a także wzrastającej roli standaryzacji i certyfikacji, wydanie książki z zakresu dydaktyki jest przedsięwzięciem cennym i pożą...

      • Strategie translatorskie w przekładzie terminologii z dziedziny zarządzania

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

        Książka stanowi kompleksowe studium lingwistyczne i translatologiczne poświęcone przekładowi terminologii specjalistycznej z dziedziny zarządzania. Zawiera lingwistyczny opis niemieckojęzycznej terminologii biznesowej oraz analizę stosowanych w jej przekładzie...

       • Słowniczek ortograficzny Cecylki Knedelek

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Jedność

        Cecylka Knedelek postanowiła stoczyć walkę... walkę z bykami! Tak, tak! Dobrze przeczytaliście ? właśnie z bykami! Czyżby postanowiła zostać torreadorem?! Nic podobnego! Postanowiła zmierzyć się z bykami ortograficznymi! Czy jej się to udało! No cóż... czasami...

       • Stereotypy mieszkają w języku

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UMCS

        Tom przynosi kolejną porcję szkiców rozwijających problematykę podejmowaną we wcześniejszej książce autora, "Językowe podstawy obrazu świata" (Lublin 2006). Obie książki stanowią uzupełniającą się całość. Kluczową pozycję zajmuje problematyka kulturowej funkcj...

       • Wykłady z polskiej składni

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Wydawnictwo Naukowe PWN

        Podstawowy, zwięzły uniwersytecki podręcznik polskiej składni prezentuje: uporządkowany, syntetyczny opis składni polskiej; jasne objaśnienie podstawowych pojęć; przystępny opis różnych koncepcji składniowych; analiza mechanizmów językowych st...

       • Oblicza polszczyzny

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Narodowe Centrum Kultury

        ublikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiego językoznawstwa podczas Kongresu Języka Polskiego w Katowicach, który odbył się w dniach 4-6 maja 2011 roku. Kongres ten był pierwszą impreza z cyklu ?Języki narodo...

       • Przeszłość to dziś 3 Podręcznik Literatura język kultura

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Stentor

        Ostatni tom serii, na którą składają się podręczniki Krzysztofa Mrowcewicza (klasa I, część 1 i 2), Aleksandra Nawareckiego i Doroty Siwickiej (klasa II, część 1) oraz Ewy Paczoskiej (klasa II, część 2), zachowujący niemal w całości strukturę, typ oprac...

       • Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UMCS

        Prezentowany tom zawiera artykuły, których lektura uzmysławia, jak złożone i wieloaspektowe mogą być badania poświęcone językowo-kulturowemu obrazowi świata Słowian i ich sąsiadów. Czytelnik dzięki porównaniu zastosowanych przez Autorów różnych metod analizy, ...