Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Językoznawstwo 1161 produktów

KsiążkiJęzykoznawstwo

Językoznawstwo. Jest to nauka zajmująca się badaniem pochodzenia danych słów, wyrażeń, języków.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Ciało i duch w języku i kulturze

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

  • UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

  Twierdzenie Protagorasa, iż "człowiek jest miarą wszechrzeczy" jest źródłem i inspiracją dla współczesnych humanistów, którzy wiele uwagi i wysiłków badawczych poświęcają takim m. in. zagadnieniom, jak antropocentryzm ludzkiego poznania i konceptualizacji świa...

 2. Gwary dziś część 5

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

  Tom niniejszy jest realizacją zapowiedzi publikacji w serii GWARY DZIŚ monografii autorskich podejmujących aktualne problemy dialektologii polskiej. Jednocześnie jest to początek nowego bytu edytorskiego - od tego numeru bowiem GWARY DZIŚ są samodzielnym przed...

 3. Na łamach prasy część 1 poziom zaawansowany C2

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

  • UNIVERSITAS

  Na łamach prasy część I to propozycja dla cudzoziemców i środowisk polonijnych,w której wykorzystano najnowsze rozwiązania glottodydaktyczne. Koncentruje się na umiejętności rozumienia tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu. Przed, w trakcie i po czytaniu ...

 4. Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

   Dzięki podjętej problematyce monografia dobrze wpisuje się w najnowsze tendencje opisu gwar i ich relacji względem siebie, a także w stosunku do języka ogólnego. W dobie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz szybkiego zaniku gwar takie badania są potrzeb...

  • Humor w perspektywie kulturowo-językowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS

   Publikacja "Humor w perspektywie kulturowo-językowej" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary w...

  • Slawistyka u progu nowego wieku

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Wydawnictwo Naukowe UAM

   Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki: prof. prof. Joannę Rapacką, Marię Dąbrowską-Partykę, Barbarę...

  • Metodologie językoznawstwa

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

    Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem...

   • Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

     Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środków czynności, mieszczącej nazwy narzędzi, substancji i materiałów pomocnych człowiekowi w wykonywaniu czynności, funkcjonujących w gwarach hi...

    • Żywe problemy historii języka

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

     Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się pot...

    • O języku i nie tylko Studia i szkice

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • LIBRON

     Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artyk...

    • Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • Wydawnictwo Naukowe UMK

     Książka podejmuje problem nieopisanego do tej pory w polskiej literaturze leksykologicznej w sposób systematyczny pola semantycznego języka polskiego. Wśród analizowanych pojęć znalazło się m.in. słyszenie, słuchanie, dźwięk, muzyka oraz głośność. Każdemu z ty...

    • Słowa Style Metody

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • UMCS

     SŁOWA - STYLE - METODY oddają istotę badań zróżnicowanych pod względem metodologicznym i tematycznym, wyznaczających kierunki rozwoju naukowego uczniów Pani Profesor Teresy Skubalanki. Są wyrazem hołdu dla Uczonej, której tak wielu zawdzięcza tak wiele. Ucznio...

    • Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

      Zadaniem pracy jest opis budowy słowotwórczej rzeczowników we wsiach usytuowanych w strefie pogranicza gwarowego, dialektalnego, małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego. Przedmiotem opisu uczyniono takie rzeczowniki, które w badanych gwarach funkcjonują jako der...

     • Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

      Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz ? jako ważny przyczynek do o...

     • Problemy równowagi systemu językowego

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Wydawnictwo Naukowe UAM

      Pojęcie równowagi systemu językowego pojawiło się w językoznawstwie ogólnym wraz z powstaniem i rozwojem strukturalizmu funkcjonalnego. Pojęcie to odpowiada przyjętym przez tę szkołę żałożeniom traktującym język jako wewnętrznie zharmonizowany zbiór wzajemnie ...

     • Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • UMCS

      Prezentowane studium stanowi opis właściwości gramatycznych rzeczowników tradycyjnie nazywanych nieodmiennymi. Otwiera je charakterystyka zbioru nieodmiennych rzeczowników na tle ogółu rzeczowników niedefektywnych, podkreślająca zarazem wewnętrzne zróżnicowani...

     • Genologia onimiczna

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Poznańskie

      To książka z zakresu teorii i historii nazw własnych, poświęcona podstawom kreacji, istnienia i używania nazw , w której ujmowane są one jako odrębne struktury tekstowe, semiotyczne, a także neurosemiotyczne, rządzące się własnymi prawami tworzenia, funkcjonow...

     • Współdziałanie podsystemów w strukturze języka

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

      Praca opisuje cechy strukturalne różnych języków. Nie zawiera jednak analizy konkretnego języka ani nie odwołuje się do uniwersalizmu relacji gramatycznych wszystkich języków. Mówi o swoistym sposobie kodowania informacji gramatycznej, wypracowanej przez każdy...

     • Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • UMCS

      Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie diagnozy uczelni wyższych jako przestrzeni rozwoju człowieka zdolnego do samorealizacji, w tym do odniesienia sukcesu. Orientacja na sukces zawodowy studentów jest bez wątpienia zaniedbanym obszarem kszta...

     • Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Księgarnia Akademicka

      "Integrowanie kompetencji..." to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on bardziej przyjazny i użyte...

     • Językoznawstwo (4) 2010

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

       O pojęciu i granicach staropolszczyzny Mechanizm błędów translacyjnych w Biblii Królowej Zofii a spór o podstawę jej przekładu Leksykalne pole semantyczne - metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu ośw...

      • O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Monografia jest próbą ukazania projektu budowlanego jako gatunku hipertekstu, którego dynamiczna, zależna od pozajęzykowych parametrów struktura ma niebagatelny wpływ na tłumaczenie. Autorka poddaje analizie wzorce gatunkowe projektu budowlanego i jego francus...

      • O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w.

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

        Gdy otworzymy dawną książkę, rękopiśmienny lub drukowany kodeks, naszą uwagę przyciągnie rozbudowany, liczący kilka, a nawet kilkanaście kart utwór dedykacyjny, wpisany w bardzo niekiedy bogatą ramę wydawniczą. Owe dedykacje wyróżniają się kształtem graficzno-...

       • Na łamach prasy cz.2

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UNIVERSITAS

        Na łamach prasy część II to podręcznik do nauki języka polskiego dla zaawansowanych obcokrajowców i osób ze środowisk polonijnych. Stanowi on kontynuację części pierwszej zarówno w budowie, jak i rozwiązaniach metodycznych. Dobór nowych tematów jest również po...

       • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego tom 67

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UNIVERSITAS

        Spis treści: WspomnienieArtykułyNa 87-lecie Profesora Witolda MańczakaRecenzje, polemiki, sprawozdaniaSprawy administracyjne...

       • Polszczyzna na co dzień

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Wydawnictwo Naukowe PWN

        Polszczyzna na co dzień to poradnik dla osób, które chcą wiedzieć nie tylko, jak mówić i pisać poprawnie, ale jak w ogóle mówić czy pisać w określonych sytuacjach, aby osiągnąć cel wypowiedzi, np. skutecznie kogoś przekonać do czegoś. Książkę polecamy wszys...

       • Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

         Rozprawa jest poświęcona kształceniu nauczycieli języków obcych, które nabrało specjalnego, strategicznego wręcz znaczenia z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nowością pracy jest pokazanie polskich modeli kształcenia tych nauczycieli na tle modeli ni...

        • Wyrażanie kategorii i inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

          W przedstawionej tu pracy zanalizowana została klasa czasowników inchoatywnych oraz ich analitycznych odpowiedników w trzech językach słowiańskich, należących do odrębnych historycznie wspólnot językowych: języku bułgarskim, białoruskim i polskim, oraz prześl...

         • Gorliwość tłumacza

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

          • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

          Magda Heydel opisuje i analizuje dzieło przekładowe Czesława Miłosza z perspektywy współczesnego przekładoznawstwa, które w ostatnich dekadach przekształciło się z pobocznego nurtu badań filologicznych w samodzielną dyscyplinę naukową. Nie sposób dziś ogranicz...

         • Antropologia lingwistyczna

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

          • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

          ?najlepsze znane mi wprowadzenie do antropologii lingwistycznej, które znajdzie szerokie zastosowanie w dydaktyce akademickiejDr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski Antropologia lingwistyczna jest bez wątpienia jedną z najciekawszych pr...

         • Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

           Podręcznik Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń stanowi poszerzoną i częściowo zmienioną wersję podręcznika Gramatyka polska: część III. Składnia, wydanego po raz pierwszy w roku 1995. Uzupełnień dokonała Kinga Tutak, która dopracowała również część dotyc...

          • Echolalie

           dodaj opinię

           Kategoria: Językoznawstwo

           • Słowo / obraz terytoria Sp. z o.

           Język można nabyć, ale można również stracić. Ludzie zapominają słowa, wyrażenia, nawet całe języki, z biegiem czasu wspólnoty językowe porzucają mowę, którą kiedyś się posługiwały, języki zaś zanikają i ustępują miejsca nowym. Echolalie opowiadają o wielu for...

           od 30.86 zł

           Echolalie

           w 2 sklepach

          • Przekład terminologii religijnej islamu

           dodaj opinię

           Kategoria: Językoznawstwo

           • Wydawnictwo Naukowe UMK

           Książka dr Joanny Kulwickiej-Kamińskiej pozostaje w niezwykle bujnie rozwijającym się w ostatnich latach nurcie tzw. kitabistyki. Jednocześnie ma charakter interdyscyplinarny, ale owa interdyscyplinarność wykracza wyraźnie poza to, co wymagane przez kitabistyk...